ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

jógastúdió

A Chandra Jógastúdió adatkezelési szabályzata

A vállalkozás tulajdonosa Apró Katalin Veronika (adószám: 66558222-1-22) egyéni vállalkozó.

A jelen adatkezelési szabályzat a chandrajogastudio.hu weboldalon a látogatók által önkéntes hozzájárulással megadott adatainak tárolására és kezelésére vonatkozik.

 

Adatkezelő

Adatkezelő neve: Apró Katalin Veronika
Székhelye: 7629 Pécs, Hársfa út 18/B
Törvényes képviselő: Apró Katalin Veronika, info@chandrajogastudio.hu

 

Adatok tárolása
Tárhely szolgáltató

A weboldal tárhelyszolgáltatója a Creative Management Kft. (8200 Veszprém, Boksa tér 1/A.), a továbbiakban Tárhelyszolgáltató.

 

Adatkezelés
A kezelt adatok meghatározása

A Chandra Jógastúdió a következő típusú adatok tárolását végzi:

  • A Chandra Jógastúdió hírlevélküldő listájára feliratkozott személyek adatai (név és e-mail cím).

Ezen adatok tárolása a Tárhelyszolgáltató szerverén történik, ami biztonságos (titkosított) kapcsolaton keresztül érhető el. Az adatkezelés célja a feliratkozott érdeklődők számára történő információk, ajánlatok, weboldal kezelésével kapcsolatos tudnivalók küldése hírlevél formájában. A hírlevélre feliratkozott személyek bármikor leiratkozhatnak a hírlevélküldő listáról a weboldalon, illetve a hírlevelek végén található link segítségével. Ilyenkor adataik véglegesen törlődnek.

  • A chandrajogastudio.hu weboldalon található Bejelentkező űrlapon keresztül érkezett megkeresések esetén (a feladó e-mailcíme, a feladó neve, a feladó telefonszáma).

Ezen adatok tárolása az info@chnadrajogastudio.hu e-mailfiók alatt történik a Tárhelyszolgáltató szerverén. Az adatkezelés célja kapcsolatfelvétel szolgáltatás értékesítése érdekében. A személyes adatokat megőrzöm amíg az érdeklődő nem kéri adatainak, illetve korábbi leveleinek megsemmisítését. Az adatok törlését az info@chnadrajogastudio.hu e-mailcímre küldött e-mailben lehet kezdeményezni.

 

Sütik kezelése

Tovább a sütikezelésre: www.chandrajogastudio.hu/sutikezeles  

 

Nyilatkozat az adatok kezeléséről

Az adatokat harmadik személynek nem adjuk ki, az Ügyfelekkel és érdeklődőkkel történő kapcsolattartáson és a weboldalak karbantartásán kívül másra nem használjuk!

 

Jogorvoslat
Tájékoztatás az érintett jogairól

Minden érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő ügyfélszolgálata útján.

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az adatkezelő költségtérítést állapíthat meg.

Az adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

Az adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

  • a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
  • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
  • a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha azt az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság

Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

Honlap: http://naih.hu

 

Vonatkozó jogszabályok

Az adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy ez irányú tevékenységét a mindenkor hatályos jogszabályok szerint végzi. Ezek a jelen dokumentum kiadásakor az alábbiak:

  • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (GDPR)

(2016. április 27.)
a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

  • évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)

A stúdió nyári szünet miatt

június 1. és szeptember 16. között zárva!

Magán jógaórára itt tudsz jelentkezni.